40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

Đại Hội Đồng Cổ Đông Tài Khóa 2012 Công Ty Descon

TH04 07, 2013

Doanh thu 229 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế đạt 1.9 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận gộp là 6.7%, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức rất thấp 10%…

Đây là những số liệu được báo cáo tại Đại hội cổ đông tài khóa 2012 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp (Descon), được tổ chức vào ngày 06-06-2013.

Tại Đại hội, ông Vũ Quốc Khánh – Chủ tịch HĐQT nêu rõ các mục tiêu trọng tâm trong năm 2013 của Ban Quản Trị công ty: “ Ổn định nguồn việc thông qua các đơn đặt hàng lớn của Chính phủ và của những khách hàng có uy tín trên thị trường; Chuyển đổi các tài sản BĐS thành nguồn vốn lưu động và chủ động tăng vốn điều lệ; Tiên phong trong các giải pháp phát triển Công nghệ ; Phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện hệ thống quản lý, ổn định các qui trình sản xuất, kiểm soát,…”
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và định hướng phát triển chiến lược trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Hạnh Hương-TGĐ công ty khẳng định mục tiêu: “Tiếp tục tập trung nâng cao năng lực nhân sự và hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý theo hướng minh bạch chuyên nghiệp”…

Các thành viên Chủ tọa đoàn trao đổi với Cổ đông tham dự.
Trong tình hình khó khăn chung của ngành xây dựng, kết quả hoạt động kinh doanh của Descon trong năm 2012 đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ: “Có sự tăng trưởng về lợi nhuận so với năm 2011 với doanh thu đạt 229 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.9 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận gộp 2012 của Descon là 6.7%, tăng 9.3 lần so với năm 2011, chi phí quản lí doanh nghiệp giảm dần qua các năm 2010-2012”…Trích lời ông Nguyễn Hữu Lâm – Giám đốc Tàichính.
Tại Đại hội Ban Quản Trị công ty cũng đã đệ trình các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận; phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; thù lao Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát; việc chọn công ty kiểm toán cho tài khóa 2013…Kế hoạch và phương hướng hành động của Ban Quản Trị công ty đã nhận được sự đồng thuận và nhất trí cao của các cổ đông với tỷ lệ cổ phiếu đồng ý là 95,55%.

Các tin khác

Scroll to top