40 years anniversary
Hotline: 0902.15.25.35

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN DESCON NĂM 2015

TH04 15, 2015

Ngày 15/4/2015, Công ty Cp Xây dựng Công nghiệp Descon đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2015, niên khóa tài chính 2014. Tham dự đại hội có 40 cổ đông, đại diện cho 16.672.515 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 80.93% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Doanh thu Descon năm 2014 đạt 752 tỷ, vượt mức kế hoạch doanh thu cam kết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014 (600 tỷ), tăng gần gấp đôi sản lượng đạt được năm 2013. Số lượng công trình trúng thầu năm 2014 tăng gấp 5 lần so với năm trước. Tuy chưa đạt được như kỳ vọng nhưng có thể nói đây là kết quả khả quan tạo bàn đạp vững chắc cho sự phát triển của Descon trong những năm tới.

Với tỷ lệ tán thành cao, Đại hội thông qua các nội dung chính:

Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015

Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh 2014 và kế hoạch năm 2015;

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014

Báo cáo thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát 2014, trình thù lao HĐQT, BKS 2015

Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2015

Báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ

Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Báo cáo dự án Preche

Đại hội cũng tiến hành bầu cử lại các thành viên HĐQT theo đề nghị của các cổ đông lớn, các thành viên mới của HĐQT bao gồm:

1. Ông Trịnh Thanh Huy

2. Ông Trần Văn Cầu

3. Ông Châu Anh Tuấn

4. Ông Vũ Quốc Khánh

5. Ông Lê Hà Giang

Chiến lược trọng tâm năm 2015 của Descon là tập trung đầu tư vào đào tạo nhân sự, xây dựng nguồn nhân lực vững mạnh đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ mới để hoàn thiện hơn năng lực thi công, thực hiện tốt các dự án.

Đại hội kết thúc tốt đẹp vào lúc 12h20 cùng ngày.

Các tin khác

Scroll to top