40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty DESCON

TH05 25, 2012

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty DESCON tổ chức vào hồi 8h30 ngày 18/04/2009 tại Nhà mẫu dự án PRECHE do Công ty DESCON là đồng chủ đầu tư dự án – 175 Xa lộ Hà nội, phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Về dự đại hội có 136 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 7.583.320 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 76,60% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe HĐQT trình bày các báo cáo về tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008; phương hướng và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2009; phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009 và nghe báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2008, báo cáo kiểm toán công ty năm 2008. Các cổ đông dự đại hội đã thảo luận sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến để đại hội thảo luận.

Cũng tại đại hội lần này HĐQT trình và xin ý kiến đại hội về các vấn đề sau: mua bổ sung 900.000 cổ phiếu quỹ; chọn công ty kiểm toán cho năm báo cáo tài chính 2009; thù lao HĐQT và BKS năm 2009; phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty.

Đại hội kết thúc vào hồi 12h20 ngày 18/04/2009.


Các tin khác

Scroll to top