40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

DESCON nhận chứng chỉ ISO phiên bản mới ISO 9001:2008

TH08 04, 2012

Sau thời gian thực hiện việc chuyển đổi và rà soát kỹ lưỡng từ các đợt đánh giá chất lượng nội bộ, Công ty DESCON đã hoàn thành tốt các nội dung yêu cầu chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng hiện hữu của Công ty ISO 9001:2000 ty sang phiên bản mới ISO 9001:2008.

Ngày 19/11/2009, các thành viên đại diện tổ chức QMS đã kết thúc việc kiểm tra, đánh giá và tái cấp giấy chứng nhận cho Công ty DESCON nhận chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng phiên bản mới ISO 9001:2008.

Các tin khác

Scroll to top