40 years anniversary
Hotline: 0902.15.25.35

Descon tham gia triển lãm công nghệ bê tông sàn công nghiệp Châu Á

TH11 12, 2015

Ngày 12/11/2015, s kin trình din Công ngh Bê tông Sàn công nghip (Live Mega Demo) đã được din ra ti trm Bê tông Holcim Cát Lái do T chc Sàn Bê tông châu Á (Concrete Floor Asia - CFA) phi hp vi mt s công ty hàng đầu v lĩnh vc xây dng t chc.

Tham d bui trình din có nhiu công ty thuc lĩnh vc thiết kế và xây dng, qun lý d án, vn hành thiết b và nhà xưởng, các ch đầu tư, nhà thu… trong và ngoài nước. Các đơn v tham gia đã mang đến mt màn trình din thi công sàn bê tông đặc sc vi các loi máy móc và k thut tiên tiến nht.

Là nhà thu tiên phong trong vic ng dng công ngh máy móc vào thi công, Descon đã tham gia trin lãm và trình din các loi máy móc thi công bê tông ti s kin. Có 6/7 loi máy tham gia trin lãm là ca Descon bao gm: Máy cán bê tông, máy cán bê tông mini, máy cào bê tông mini, máy xoa nn đôi, máy xoa nn đơn, xe xúc lt. Đây là nhng thiết b thi công bê tông mi và hin đại nht do Descon nhp v t M để phc v cho công tác thi công bê tông sàn, thc hin công vic thi công bê tông t giai đon cán bê tông đến xoa nn và hoàn thin mt bê tông.

Vi vic s dng các loi máy công ngh hin đại, các sàn bê tông do Descon thi công s được nâng cao cht lượng, có b mt phng hoc siêu phng, bóng và bn đẹp vượt tri các sàn bê tông thi công theo k thut thông thường. Hơn thế na, các loi máy này s giúp tiết kim ti đa nhân công và thi gian thc hin cho nhà thu, nâng cao hiu qu cho các ch đầu tư.

Hin Descon đã s dng các loi máy này trong vic thi công sàn bê tông các công trường do Descon thi công. D kiến trong thi gian ti, Descon s tiếp tc đầu tư thêm các loi máy móc công ngh cao để phc v cho công tác thi công, đảm bo ti đa yêu cu ca các ch đầu tư v k thut, thm m cũng như cht lượng công trình.

 

 

Các tin khác

Scroll to top