40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

Thông báo gửi khách hàng của dự án Preche

TH07 27, 2012

Ngày 10/06/2009 tại văn bản số 219-09/VP-DC, Công ty DESCON đã có thông báo gửi đến quý khách hàng ký hợp đồng hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc ký hợp đồng mua căn hộ thuộc dự án PRECHE do Công ty PUMYANG Hàn Quốc và Công ty DESCON là đồng chủ đầu tư.

Tiếp theo, hai Công ty PUMYANG và Công ty DESCON đã trao đổi phương hướng giải quyết khoản tiền khách hàng đặt cọc hoặc tiền thanh toán đợt 1 hợp đồng mua căn hộ mà khách hàng đã góp tại dự án PRECHE nêu trên.

Trên cơ sở đó, ngày 25/06/2009 Công ty DESCON đã rút thông báo văn bản số 219-09/VP-DC ngày 10/06/2009 ra khỏi Website DESCON.

Với tư cách là một bên chủ đầu tư dự án PRECHE, Công ty DESCON một lần nữa xác nhận: Toàn bộ số tiền khách hàng ký hợp đồng mua căn hộ tại dự án PRECHE được đảm bảo hoàn trả lại cho khách hàng có nhu cầu rút vốn khỏi dự án hoặc giữ nguyên giá trị đối với khách hàng tiếp tục đầu tư mua căn hộ tại dự án.

Các tin khác

Scroll to top