40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

UBCK chấp thuận hồ sơ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.

TH08 01, 2016

Ngày 7/6/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Xây dựng công nghiệp Descon, theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 31/5/2016. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ - ĐHĐCĐ ngày 15/4/2015 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 02/2016/NQ - ĐHĐCĐ ngày 27/5/2016, Nghị quyết HĐQT số 53a/2016/NQ - HĐQT ngày 31/5/2016, Nghị quyết HĐQT số 53b/2016/NQ - HĐQT ngày 31/5/2016 và các quy định của pháp luật.

– Theo UBCKNN –

Các tin khác

Scroll to top